ریشه زنی فرش و قالی در اصفهان

ریشه دوزی فرش


فرش هایی که به دلیل استفاده زیاد، ریشه هایشان از بین می رود، نیاز به ریشه دوزی دارند. همچنین به دلیل پوسیدگی چله، به ویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد. در صورتی که تمام ریشه های فرش از بین رفته باشد، باقیمانده ریشه را از ابتدای بافت با قیچی بریده و ریشه دوزی انجام می شود و چنان چه قسمتی از ریشه ها از بین رفته باشند، همان قسمت ها را قیچی کرده و مرمت را انجام می دهند.

ریشه دوزی به سه طریق انجام می شود:

ریشه دوزی به روش متصل
در این نوع ریشه های قالی را از ته بریده و چله با رجشمار مناسب انتخاب نموده و با سوزن مطابق شکل به قالی متصل می کنند.
 ریشه دوزی به روش بطلمه
این روش بیشتر در سر قالی هایی صورت می گیرند که ریز بافت با رج شمار بالا باشند، یا به سبب سفت بودن قالی سوزن در داخل فرش نرود. برای جلوگیری از ترکیدگی در ریشه ها و از هم پاشیدن گره ها در هنگام حرکت سوزن و نخ چله مناسب با قالی، از این روش استفاده می شوند. 

ریشه دوزی به روش مغزی
که این روش خود به دو صورت انجام می پذیرد.


برای اطلاعات و دریافت مشاوره جهت رفو فرش و خدمات مربوط به رفو با قالیشویی ممتاز در اصفهان تماس بگیرید 03133336768.

ریشه زنی فرش و قالی در اصفهان


اشتراک گزاری
43112
مشاهده


;